DGA นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกนักศึกษา

DGA นำเทคโนโลยี Digital Transcript มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษา

ข่าวการศึกษาออนไลน์

“เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ในระบบการศึกษาไทย โดยล่าสุด ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำบริการ Digital Transcript มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น”